Privacy

Privacy

scroll down

PRIVACY NOTICE

ALGEMEEN BELEID INZAKE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw bedrijfsgegevens worden verwerkt door

GREEN STREET FABRICS bvba

Groenestraat  24

8510 HEULE (België)

Deze privacy notice richt zich tot:

  • onze klanten en prospecten en hun personeel,
  • onze leveranciers en hun personeel,
  • alle personen waarmee wij in het kader van onze activiteiten in contact kopen, het weze via onze website, via persoonlijke contacten, op beurzen, door het schriftelijk of telefonisch aanvragen van informatie, door het invullen van onze sollicitatieformulieren of door het plaatsen van spontante sollicitaties.

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in het kader van onze gebruikelijke bedrijfsactiviteiten: facturatie en boekhouding, het voeren van promotie en publiciteit, het onderhouden van de klanten- en leveranciersgegevens, het verbeteren van onze producten en diensten, het aanleggen van een wervingsreserve.

Wij beperken ons steeds tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van bovenstaande doelstellingen.

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functie, personalia,… Die gegevens verkrijgen wij van u door het invullen van onze contactformulieren, door het inschrijven op onze nieuwsbrieven,… of doordat u ons deze zelf spontaan bezorgt, vb. per mail.  Doordat u ons deze gegevens bezorgt geeft u aan dat u ons toestemming geeft deze gegevens te verwerken.

Daarnaast verzamelen wij ook gegevens over het surfgedrag op onze website. Voor meer informatie dienaangaande kan u hier ons beleid raadplegen.

De rechtsgronden voor de verwerking van deze gegevens zijn naar gelang van het geval: het uitvoeren van de overeenkomst die ons bindt, onze gerechtvaardigde belangen als onderneming en in voorkomend geval de uitdrukkelijke toestemming die u ons geeft voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is.

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen.

Uw persoonsgegevens worden – behoudens uw uitdrukkelijke toestemming – niet doorgegeven aan derden.

Uw gegevens kunnen echter – zelfs zonder uw uitdrukkelijke toestemming – wel worden doorgegeven aan andere afdelingen, onderdelen of bedrijven van onze bedrijvengroep, of aan overheidsinstanties die zich op een wettelijke basis kunnen beroepen.

In het kader van contracten voor cloud services is het steeds mogelijk dat gegevens worden opgeslagen op servers in derde landen (buiten de EU). In dat geval zorgen wij er voor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst wordt gesloten ter bescherming van de rechten van de betrokkenen.

U heeft ten alen tijde de mogelijkheid uw rechten ter zake uit te oefenen en uw persoonsgegevens

  • in te kijken
  • te laten verbeteren of beperken
  • te laten overdragen
  • of te laten verwijderen

Daartoe neemt u contact of met Frieda Abeel. frida@greenstreetfabrics.com of per post op bovenvermeld adres.  Bij elke vraag tot inzage, wijziging of schrapping moet u een bewijs leveren van uw identiteit.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.